นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (Privacy Notice)

1. บทนำของนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • 1.1 บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์dgsmartmom.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ 
 • 1.2 บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ
 • 1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับการใช้กระบวนการ และการจัดเก็บข้อมูลของทางบริษัทฯที่เก็บรวบรวมและได้รับมาระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มแก่ท่าน บริษัทฯจะจัดเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
 • 1.4 กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายอื่นๆ ที่บังคับใช้ที่ทางบริษัทฯได้ระบุไว้โดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักว่า ทางบริษัทฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและนำไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร 
 • 1.5 การคลิกหรือการเข้าตรวจสอบ "การลงทะเบียน" "ข้าพเจ้ายอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ" หรือ ข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการลงทะเบียนของบริษัทฯ ลูกค้ายอมรับว่าได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และลูกค้าได้ยอมรับในการจัดเก็บและ ประมวลข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่ได้อธิบายไว้และภายใต้เงื่อนไขนี้
 • 1.6 บริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เป็นครั้งคราว ทางบริษัทฯจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือที่อื่นที่เหมาะสม หรือแจ้งเตือนแก่ลูกค้าเป็นอีเมล และจะมีผลทันทีที่ได้มีการเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น โปรดกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ อาจจะดำเนินการขอความยินยอมในบางกรณี หากเป็นวัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอม
 • 1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้กับการประกาศอื่นๆ ข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อบริษัทฯ
 • 1.8 ท่านสามารถเข้าชมแพลตฟอร์มและเรียกดูโดยไม่ต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตามท่านต้องลงชื่อสมัครเข้าใช้บัญชีหากท่านต้องการใช้บริการต่างๆ หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทางติดต่อบริษัทฯ บนหน้าเว็บไซต์ 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากท่าน

 • 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 • 2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ ละเอียดอ่อน โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
 • 2.3 บริษัทฯจะเก็บข้อมูลจากท่านดังต่อไปนี้:
  • ก. ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อของท่าน เพศ วันเกิด 
  • ข. ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
  • ค. ข้อมูลเทคนิค ตัวอย่างเช่นประวัติการค้นหา คุกกี้ (Cookies) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ Social Media ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP address) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราว์เซอร์ ที่ใช้เชื่อมต่อ และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
  • ง. ข้อมูลส่วนตัวและพฤติกรรมการใช้แพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ ข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน สินค้า และบริการอื่นๆ
  • จ. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ (อายุครรภ์ กำหนดคลอด) หรือข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา (ที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตนของท่าน) และ 
  • ฉ. ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทฯและ บุคคลภายนอกของบริษัทฯ และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร
 • 2.4 ในระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการใดๆ ทางบริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้ได้: 
  • ก. เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับบริษัทฯ
  • ข. เมื่อท่านสมัครใช้การบริการใดๆ บนแฟลตฟอร์ม
  • ค. เมื่อท่านเข้าใช้ถึงรูปแบบและการทำงานที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มและการบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ
  • ง. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือหลักประกันด้านการตลาดของบริษัทฯ 
  • จ. เมื่อท่านได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนลด หรือแบบสอบถาม
  • ฉ. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือติดต่อบริษัทฯผ่านทางบริการภายใน หรือ แอพพลิเคชั่น ตัวอย่างเช่น เฟสบุ๊ค กูเกิ้ล และ
  • ช. เมื่อท่านติดต่อโดยไม่ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงเมื่อท่านติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทฯ
 • 2.5 ท่านยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวง บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ให้ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัทฯ
 • 2.6 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านสมัครใจตกลงส่งข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้กับบริษัทฯ แต่หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้แก่บริษัทฯ หรือต่อมายกเลิกความยินยอมของบริษัทฯในการใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัว บริษัทฯไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มได้
 • 2.7 ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีอำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ อีกทั้งท่านต้องรับผิดชอบในการแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หรืออาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นนอกจากฐานความยินยอมที่เกี่ยวข้อง
 • 2.8 หากท่านใช้บัญชี โดยผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียบัญชีอื่นหรือการเชื่อมโยงบัญชีบนเว็บไซต์กับบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นของท่าน หรือการ ใช้โซเชียลมีเดียในรูปแบบอื่นบนเว็บไซต์ บริษัทฯสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านสมัครใจได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียตามนโยบายของผู้ให้บริการและบริษัทฯจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • 3.1 วัตถุประสงค์ที่อาศัยฐานต่างๆตามกฎหมาย
  บริษัทฯ อาจอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กล่าวคือ (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก เพื่อให้สมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) เป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • 1) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทฯ ที่เหมาะสมให้แก่ท่าน
  • 2) เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่าน เพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสาร การโฆษณาทางการตลาด การขาย ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ และการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการเสนอการขาย ข้อเสนอและสิทธิพิเศษ แคมเปญ งานกิจกรรม งานสัมมนา การจัดให้มีการชิงโชค การชิงรางวัล การตั้งบูธและอีเว้นท์เพื่อพบปะกับท่าน รวมถึงการส่งเสริมการขายอื่นๆ และบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของบริษัทฯ
  • 3) เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างบริษัทฯกับท่าน (ซึ่งรวมถึงการลงนามในข้อตกลงหรือสัญญา การดำเนินการตามข้อตกลงหรือสัญญา การยกเลิกข้อตกลงหรือสัญญาก่อนกำหนด และการขยายอายุข้อตกลงหรือสัญญา) เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ
  • 4) เพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่ท่าน ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองตัวตนของท่าน
  • 5) เพื่อให้ท่านเข้าร่วมโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty Program) โปรแกรมการสะสมคะแนน การชิงโชค การจับรางวัล และช่องทางสื่อสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ (เช่น การส่งข้อความหรืออีเมลแจ้งเตือน) ซึ่งรวมถึงการประมวลผลและจัดการการลงทะเบียนบัญชีสมาชิกของท่าน การลงทะเบียนรับของขวัญ ของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่าง ๆ การประมวลคะแนน การสะสม เพิ่ม หรือแลกคะแนน รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับ เช่น การจัดส่งของรางวัลให้กับท่าน
  • 6) เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่านตามที่ท่านขอหรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ เพื่อจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นคำถาม คำขอ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้ผลิตภัณฑ์และรับบริการของบริษัทฯ เพื่อจัดการกับปัญหาทางเทคนิค เพื่อแจ้งและให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแก่ท่าน เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • 7) เพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้รับ เพื่อประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของท่าน จากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การประมวลผลจากชนิดของผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ท่านบริโภคหรือได้รับ ช่องทางที่ท่านต้องการได้รับการติดต่อ เพื่อรู้จักท่านมากขึ้น เพื่อแก้ไขและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น
  • 8) เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ สังเกตการณ์ การบริการ เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาดของบริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ที่เรามอบให้แก่ท่าน รวมถึงระบบและการดำเนินธุรกิจของเรา
  • 9) เพื่อจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบการสื่อสาร การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการธุรกิจเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และกระบวนการภายใน
  • 10) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย โดยรวมถึงเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม และเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • 11) เพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของบริษัทฯ และปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรมที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น เพื่อดำเนินการบริหาร การจัดทำรายงาน นโยบายภายในตามขอบเขตในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
  • 12) เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมบริษัทฯ เช่น ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • 13) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • 3.2 ความยินยอมของท่าน
  ในบางกรณี บริษัทฯอาจมีการขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทฯสามารถให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • ก. เพื่อส่งเอกสารการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัทฯหรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นคราวคราวไป
  • ข. มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลสุขภาพ เพื่อประเมิน พัฒนา สังเกตการณ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ เพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของท่านอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าของบริษัทฯ (Profiling) เพื่อให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทฯ ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ และ/หรือการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับบุตรของท่าน
  • ค. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนในขั้นตอนการสมัครสมาชิก จัดเตรียมสินค้าและให้บริการ ดำเนินการเกี่ยวกับการรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ และจัดเก็บเป็นหลักฐานของการตรวจสอบยืนยันตัวตน ที่บริษัทฯ ไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้
  • ง. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่เป็นกรณีที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)
  • จ. การดำเนินการอื่นที่บริษัทฯต้องได้รับความยินยอมของท่าน

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • 4.1 บริษัทฯอาจเปิดเผยและอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ การดำเนินทางธุรกรรมให้สำเร็จ เพื่อจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ของบริษัทกับท่าน เพื่อการตลาดและปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใดๆ ที่บริษัทฯเห็นสมควร ในการโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านกับพวกเขา บริษัทฯจะให้ความมั่นใจว่าบุคคลที่สามและบริษัทในเครือจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง เก็บ ใช้ เปิดเผย หรือความเสี่ยงที่คล้ายกันและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่พวกเขาต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าวข้างต้น
 • 4.2 ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่งรัฐบาลภาษี การบังคับใช้กฎหมายหรือต่อผู้มีอำนาจหรือต่อเจ้าของผู้มีสิทธิ์หรือในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่บริษัทฯ เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติตามหน้าที่ข้อกำหนด หรือการร่วมมือใดไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือได้รับคำสั่งมาเพื่อให้ความร่วมมือตามคำสั่งการสืบสวนและหรือตามที่ร้องขอจากบุคคลเหล่านั้นตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านตกลงยินยอมจะไม่กระทำการใดใดและหรือสละสิทธิ์ของท่านที่จะกระทำการใดต่อบริษัทฯ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามสถานการณ์เช่นว่านี้

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

 • หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯอาจโอนข้อมูลหรืออนุญาตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยได้เพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในการเปิดเผยหรือโอนหรืออนุญาตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทฯจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯที่ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้หรือในมาตรฐานเดียวกันกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับบริษัทฯ 

6. สิทธิตามกฎหมายของท่าน

 • 6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม และการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • ก. ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะที่ได้ระบุไว้ ข้างต้นได้ตลอดเวลา หรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการ ติดต่อที่ได้ระบุไว้บนเว็ปไซต์ 
  • ข. โปรดทราบว่าหากท่านแจ้งเตือนการเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์หรือในลักษณะที่ระบุไว้ ข้างต้น หรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่กระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้านี้ หากทางบริษัทฯอาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการอื่นๆแก่ท่านหรือ ปฏิบัติตามสัญญาใดๆที่มีกับท่าน และบริษัทฯจะไม่รับผิดในกรณีที่บริษัทฯไม่ได้ให้บริการสินค้าหรือการบริการของบริษัทฯแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่ มีกับท่าน บริษัทฯมีสิทธิตามกฏหมายและการเยียวยาใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนไว้ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้ 
 • 6.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยการเข้าจากบัญชีท่านไปที่แพลตฟอร์ม หากท่านไม่สามารถทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบัญชีของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัว ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ให้ไว้ด้านบนนี้ ทั้งนี้ ท่านยืนยันว่าข้อมูลใด ๆ ที่ท่านได้ทำการแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  บริษัทฯทำตามขั้นตอนเพื่อโอนข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่อัพเดทของท่านกับบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือ ซึ่งบุคคลที่ทางบริษัทฯโอนก็แต่เมื่อเห็นว่าข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
 • 6.3 สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • ก. หากท่านต้องการขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัทฯได้เก็บไว้หรือมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้ใช้หรือได้เปิดเผยโดยทางบริษัทฯในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัวตามรายละเอียดติดต่อที่ได้ให้ไว้ด้านบน เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินตาม คำขอของท่านอาจมีความจำเป็นในการขอข้อมูลเพิ่มเติมตามคำขอของท่าน 
  • ข. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับการดึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้บันทึกไว้ หากเป็นกรณีเช่นนั้นทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทฯจะดำเนินการตามคำขอของท่าน 
 • 6.4 สิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้
 • 6.5 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการคัดค้านดังกล่าวของท่าน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • 6.6 สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ กระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 • 7.1 เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึง การเก็บ ใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข จำหน่าย หรือ ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันของข้อมูลทางบริษัทฯได้นำมาตรการการจัดการทางกายภาพและด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ ตัวอย่างเช่น ก. การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้  ข. ติดตั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต  ค. ลบหรือไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายบังคับใช้ เมื่อไม่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ 
 • 7.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดยบริษัทฯ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามรายละเอียดติดต่อที่ ให้ไว้บนเว็ปไซต์
 • 7.3 ท่านควรระวังไว้ด้วยว่าไม่มีวิธีการใดของส่งข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่ความปลอดภัยไม่สามารถเป็นตัวรับรองได้แต่บริษัทฯจะพยายามป้องกันความปลอดภัยถึงข้อมูลและตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ
 • 7.4 รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชี กรุณาใช้ตัวเลขตัวอักษรและเครื่องหมายพิเศษที่มีความเฉพาะ และกรุณาห้ามเปิดเผยรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น หากท่านใช้รหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นจากบัญชีชื่อของท่านและผลกระทบนั้นๆ หากท่านเสียการควบคุมซึ่งรหัสผ่านหรือเสียการควบคุมถึงข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลอื่นๆที่ได้ส่งให้กับบริษัทฯ ถือว่าท่านต้องรับผิดชอบและมีผลผูกพันต่อการกระทำนั้นตามกฎหมาย ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือหากท่านมีเหตุผลอันควรเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนแปลง ให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯและขอเปลี่ยนรหัสผ่านทันที บริษัทฯขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีผู้ใช้และปิดหน้าค้นหาหลังจากที่ท่านได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • 8.1 บริษัทฯจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามกฎหมายหรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้
 • 8.2 บริษัทฯจะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับท่านตามที่มีเหตุผลพอสมควรที่จะถือว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าว ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้เก็บข้อมูลไว้ก่อนนี้และไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

9. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ

 • 9.1 ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง/ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณีเท่านั้น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง/ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี โดยไม่เจตนา บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทันที หรือยังคงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปถ้าบริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากการขอความยินยอม หรือตามที่กฎหมายอนุญาต
 • 9.2 หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯได้โดยมีผู้ปกครองหรือพ่อแม่คอยดูเเล
  • ก. ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
  • ข. ประเภทของเบราว์เซอร์
  • ค. หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่แพลตฟอร์มของบริษัทฯ
  • ง. หน้าเพจภายในแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม
  • จ. เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เข้าใช้และสถิติอื่นๆ

10. การเก็บข้อมูลของระบบ

 • 10.1 บริษัทฯหรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจอาจใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอนหรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ ดี รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม
 • 10.2 เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์หรือเครื่องมือชนิดอื่นๆด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯจะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งบราวเซอร์ของท่านจะส่งไม่ว่าเวลาใดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย
 • 10.3 ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการและสินค้าที่บริษัทฯได้ให้บริการ
 • 10.4 คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทฯได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์และช่วยให้บริษัทฯปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านอย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากขึ้น
 • 10.5 ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผ่านทางระบบเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน
 • 10.6 เว็บบีคอน คือ ภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้ามาดูหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทฯสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

11. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

 • 11.1 ในกรณีที่ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าหรือแจ้งตามนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอม สำหรับบางกรณีที่บริษัทฯ ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน รายการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นบน dgsmartmom.com อาจได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่าง ๆ หรืออาจมีการสนับสนุนร่วมกันจากบริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน หรือทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว อาจถูก เปิดเผยแก่บริษัทที่ให้การสนับสนุน บริษัทคู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ซึ่งท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล และอาจขอความยินยอมจากท่าน สำหรับบางกรณีที่บริษัทฯ ต้องอาศัยความยินยอม ในกรณีนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าว ท่านมีสิทธิพิจารณาตัดสินใจไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ เหล่านั้นที่จัดขึ้นได้ หรือไม่ให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

 • ท่านอาจเข้าเยี่ยมชม หรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทฯ ผ่านทาง link ที่ปรากฏอยู่บน dgsmartmom.com โดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังกล่าว ท่านมีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการอ่าน และทำความเข้าใจในนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น ๆ บริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ท่านได้ใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

นโยบายการใช้คุกกี้


"เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” และสามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” นโยบายการใช้คุกกี้

ข้อกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคล

 • คำว่า "Cookies" ที่เราใช้จะหมายถึงคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

Cookies คืออะไร

 • Cookies คือ แฟ้มข้อมูลเล็กๆ ที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ Cookies จะช่วยเบราว์เซอร์ของคุณในการนำทางไปยังส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม Cookies ไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือในแฟ้มข้อมูลต่างๆ ของคุณได้
 • เมื่อเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบราว์เซอร์อ่านข้อมูลใน Cookies ข้อมูลจาก Cookies จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตรหรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เบราว์เซอร์จะยอมให้เว็บไซต์เข้าถึงเฉพาะ Cookies ที่ส่งไปให้คุณแล้วเท่านั้น

เหตุผลในการใช้ Cookies

 • เราใช้ Cookies เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ ที่จะให้ความพึงพอใจแก่คุณมากยิ่งขึ้น เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
 • ookies จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่คุณติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้น Cookies ยังจะจดจำสิ่งที่คุณชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค ซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อคุณกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และ Cookies จะอนุญาตให้คุณให้คะแนนเว็บเพจต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นด้วย
 • Cookies บางตัวที่เราใช้ เป็นคุกกี้แบบช่วงเวลา และจะคงอยู่จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ คุกกี้ตัวอื่นๆ เป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เป็นระยะเวลาที่นานกว่า

การใช้ Cookies ของบุคคลภายนอก

 • สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของเรานั้น เราจะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจากยูทูบฝังอยู่ หรือมีลิงค์เชื่อมไปยังยูทูบ วีดีโอหรือลิงค์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมี Cookies ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย คุณอาจต้องการที่จะอ่านดูนโยบายของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Cookies ของพวกเขา

การปฏิเสธและการลบทิ้งคุกกี้จะทำได้อย่างไร

 • เราจะไม่ใช้ Cookies ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการที่จะยอมรับ Cookies คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้น Cookies ที่ Allgenhealth.com หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้คุณได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ – โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับ Cookies โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้ Cookies คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบ Cookies ทิ้งอยู่เสมอ และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Cookies ในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น Smart Phone, Tablet รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้ง Cookies ดังกล่าว โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
 • อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าถึงแม้คุณจะปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร